Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, support@datscha.com

Ordlista

 • A
 • Area

  Avser yta byggnad, mätt i m².

 • Areal

  Avser yta mark, mätt i m².

 • B
 • Belåningsgrad

  Summa lån år 1 delat med marknadsvärdet.

 • Betalflöde

  Ett kassaflöde för att analysera en fastighets flöde av likvida tillgångar.

 • BOA

  Boarea, i Datscha arean för lokalslag Bostäder

 • Bostäder

  Bostäder utgår från lokaldefinitionen i bruksvärdesystemet, det vill säga en 3-rumslägenhet om ca 77 m².

 • Butik

  Definieras som en lokal på ca 150-250 m² belägen i gatuplan och där ca 70-80 procent av arean utgörs av försäljningsyta.

 • Byggrätt

  Byggrätt är en rätt att på en fastighet uppföra byggnad eller göra tillbyggnad.

 • Byggår

  När byggnaden är uppförd. Om byggnaden är uppförd 1929 eller tidigare så får byggnaden automatiskt byggår 1929.

 • C
 • D
 • Direktavkastningskrav

  Direktavkastningskravet defineras som driftnetto genom marknadsvärde.

  Direktavkastningskravet i Datscha(som levereras av respektive fastighetskonsult) grundas i första hand på information från genomförda köp under den senaste tiden av respektive lokaltyp på den aktuella ortern/delmarknaden. Finns inga relevanta genomförda köp grundas bedömningen på insamlarens erfarenheter och kunskaper om fastighetsmarknaden från jämförbara orter.

 • Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning

  Driftnettot restvärdeåret delat med marknadsvärdet.

 • Drift och underhåll - Schablon

  Newsec
  Per kommun samt lokalslag

  Forum
  Per lokalslag

 • Dubbla kassaflöden

  En funktion i Datscha för att analysera bostadsrättsföreningars;
   
  1. Faktiska kassaflöde 
  2. Kassaflöde för värdebedömning

 • E
 • Extern värdering

  Värdering av en eller flera fastigheter av en part som inte äger fastigheterna.

 • F
 • Fastighetsgränser

  Funktionen är tillgänglig för alla kunder med guldabonnemang.

 • Fastighetsinformation

  Fastighetsinformationen baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet. Informationen består av ägarbilden, ytuppgifter, typkoder, adresser och taxeringsvärde för varje enskild fastighet. 

  Totalt innefattas ca 370 000 fastigheter av typerna Hyreshusenhet (300-serien), Industrienhet (400-serien) samt Specialfastigheter (800-serien). Undantaget är typkoden 890 försvarsbyggnad. Sedan maj 2007 finns även parbyggda småhusfastigheter (typkod 222) med i tjänsten. Uppdatering sker en gång per år i slutet av februari (information om lagfaren ägare uppdateras dagligen).

 • Fastighetsskatt

  Fastighetsskatten är skatt i enlighet med lagen om fastighetsskatt. I Datscha så är den kommunala avgiften en del av den sammanlagda fastighetsskatten.

 • Flygfoto

  Flygfoton i Datscha köps in av Lantmäteriet och Microsoft Bing (endast större orter).

 • G
 • Garage

  Definieras som en yta på 30 m² inräknat körytor.

 • H
 • Hyra - Butik

  Varmhyra, exklusive fastighetsskatt och moms.

 • Hyra - Industrier

  Kallhyra, exklusive fastighetsskatt och moms.

 • Hyra - Kontor

  Varmhyra, exklusive fastighetsskatt och moms.

 • Hyra - Bostäder

  Varmhyra, inklusive fastighetsskatt och moms.

 • Hyresvärde

  Hyresvärdet beräknas som kontrakterad hyra på årsbasis plus bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler.

 • I
 • Index - Kontrakt

  Index (%) anger hur stor del av kontraktsumman som ska räknas upp.

  Exempel: Ett kontrakt på 1 000 kSEK ska räknas upp med KPI som har stigit 10%. Index på kontraktet är satt till 50 %. Alltså blir den nya kontraktsumman = 1 000 * 1,1 * 0,5(50%). = 1 050 kSEK.

 • Index/KPI-Kontrakt

  Ett hyreskontrakt där en viss del av hyran räknas upp enligt KPI-utvecklingen.

 • Index/KPI 3-enheter-Kontrakt

  Ett hyreskontrakt där en viss del av hyran räknas upp enligt KPI-utvecklingen. Uppräkning sker endast då KPI har stigit med mer än tre punkter i förhållande till kontaktets bastal.

 • Industri

  Definieras som en produktionslokal med normal standard och med en takhöjd av ca 3,5-6 meter. Lokalstorleken bör vara ca 500-1 000 m².

 • Initial direktavkastning

  Första årets driftnetto delat med marknadsvärdet.

 • Intern värdering

  Värdering av en till flera fastigheter som utförs av fastighetsägaren.

 • J
 • K
 • K/T

  Köpeskilling delat med taxeringsvärde.

 • Kalkylränta

  Räntan som används för att nuvärdesberäkna kasaslödet.

 • Karta

  Kartan i Datscha köps in av Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild så kan du i Datscha även se flygfoton och utsiktsbilder (kräver guldabonnemang).

 • Kommunal avgift

  I Datscha är den kommunal avgiften en del av den sammanlagda fastighetsskatten.

 • Kommunranking

  Bästa ekonomiska förutsättningar för fastighetsmarknaden. Ranking ett är lika med bästa förutsättningar. 
  B
  efolkning, befolkningsutveckling, arbetslöshet, medelinkomst och dag- kontra nattbefolkning är de huvudsakliga parametrarna som utgör underlag för rankingen. Dessa parametrar viktas sedan för ett slutgiltigt resultat.

  Uppgifterna levereras av Newsec Advice en gång per år. 

 • Koncerninformation

  Datscha har koncerninformation om Sveriges samtliga fastighetsägande bolag. Informationen till koncernträdet erhålls från UC och uppdateras fyra gånger per år. Datumen för uppdatering följer de för Marknadsinformationen. Kopplingen till vilka fastigheter ett visst bolag äger utförs dagligen via ortsprisinformation från Lantmäteriet. För att ett bolag ska få vara med i en koncern så måste ägarandelen vara 51% eller mer.

 • Kontor

  Definieras som en lokal med modern standard, normal yteffektivitet (15-20 m² per arbetsplats) och en lokalstorlek på 300-500 m².

 • KPI

  En förkortning för konsumentprisindex.

 • L
 • LOA

  Lokalarea, defineras i Datscha som samtliga lokalslag förutom Bostäder och P-platser.

 • Långsiktig vakansgrad

  Inkomstbortfall delat med bruttohyran för restvärdeåret

 • M
 • Marknadsinformation

  Marknadsinformationen i Datschas är information om hyra, vakans samt direktavkastning. Datan delas upp i kommun, leverantör, läge samt lokalslag. Ett exempel kan vara hyra, vakans samt direktavkastning för A-läge bostäder i Malmö kommun.

  Vidare så presenteras de olika parametrarna i intervallform för att tydligaregöra variationer i de valda lägena. Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för landets kommuner levereras av tre av landets ledande fastighetskonsultbolag; Newsec Advice, DTZ samt Forum Fastighetsekonomi. 

  Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering sker inom sex veckor från värdetidpunkt.

 • N
 • O
 • Ortsprisinformation

  Ortsprisinformation hämtar vi dagligen från Lantmäteriet och den innefattar alla lagfarna köp för kommersiella fastigheter, inklusive bostadsfastigheter hyreshus (typkodsserierna 300-, 400- samt 800-serien samt typkod 222).

  Som ett tillägg finns även tjänsten "Transaktion" som även bland annat innehåller manuellt insamlade bolagsaffärer.

 • P
 • Parkeringsplatser

  Definieras som en yta på 30 m² inräknat körytor.

 • Q
 • R
 • Restvärde

  Värdet på fastigheten vid kalkylperiodens slut.

 • Räntebidrag

  Räntebidrag var en statlig räntesubvention för ny- och ombyggnad av bostäder.

 • S
 • Samordnad värdering

  Extern värdering med Datscha för att spara tid och pengar samtidigt som det möjliggör bättre kommunikation mellan beställare och värderare.

 • Scenario

  Ett scenario är en fastighetsportfölj innehållande 1 till 1 000 fastigheter.

 • Schablonvärde

  Datschas schablonvärde är ett värde som visas när en fastighet adderas till ett scenario. Det är ett värde som baseras på schblonvärden gällande:

  - Lokalslag
  - Yta
  - Hyra
  - Vakans
  - Drift och underhåll
  - Direktavkastningskrav

 • Sigill

  En funktion för att avsluta till exempel en årsvärdering. Att sätta sigill innebär scenariot låses så att inga framtida ändringar kan göras.

 • Statistik

  Den statistiska informationen under [Marknadsanalys] kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB och uppdateras två gånger per år. För vissa parametrar så tar det längre tid att sammanställa statistiskt material än för andra, till exempel statistik baserad på inkomstdeklerationen. Vilket kan ställas i relation till kommunal skattesats som färdigställs i början av varje innevarande år.

 • Styckvis kontrakt

  Ett hyreskontrakt där hyresgästen betalar för antal enheter till exempel antal parkeringsplatser eller garage. 

 • Stämpelskatt

  Stämpelskatt är en omsättningsskatt som tas ut ivid förvärv av fast egendom genom köp eller byte. Vid ansökan om lagfart för en fastighet ska köparen betala stämpelskatt.

 • T
 • Typkod

  Beskriver vilken typ av fastighet som avses. En fastighet kan bestå av en till flera typkoder. Denna bestäms för varje fastighet vid fastighetstaxeringen av Skatteverket.

  Läs mer om Typkoder hos Skatteverket.

 • Transaktion

  Tilläggstjänst i Datscha vilket möjliggör att även bolagsaffärer kan ses. Dessa affärer samlas manuellt in av Datscha.

 • U
 • V
 • Vakans

  Vakansen avser bedömd genomsnittlig vakans för varje lokaltyp och kommun.

 • Värderingsflöde

  När dubbla kassaflöden används: kassaflödet för att marknadsvärdera en fastighet enligt kassaflödesmetoden. 

 • Värderingsområde

  Ett värderingsområde innehåller noll till flera fastigheter och skapas i ett scenario. Värderingsområden används för att dela in stora fastighetsportföljer i olika områden som till exempel norr och söder eller bostäder och lokaler .

 • Värdetidpunkt

  Tidpunkt för de redovisade värderna.

 • Värdeår

  Värdeår är ett årtal fastställt vid fastighetstaxering med ledning av nybyggnadsår eller ombyggnadsår.

 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö