Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Showroom

Det första som möter användaren är en kortvy som ger en överblick över användarens samtliga fastigheter i modulen Showroom. Det som visas är både fastigheter från egna portföljer samt fastigheter från externa portföljer användaren blivit tilldelad. I den övre delen av sidan kan användaren filtrera bland vilka portföljer som ska visas. Till exempel vill användaren bara se fastigheterna i det egna beståndet. Genom att klicka i en eller flera av checkboxarna under 'Filtrera portföljer' kan fastigheter från en eller flera flera portföljer visas samtidigt.

På kortvyn kan användaren på en översiktlig nivå se nyckeltalen för respektive fastighet. Nyckeltalet i högra hörnet är Driftnettot/Prognos. Vill användaren filtrera på en speciell fastighetstyp finns ett filter till höger. Här finns också funktionen ’Sök fastighet’. 

 

Fastighet1

Nyckeltal

Genom att klicka på vyn 'Nyckeltal' uppe i högra hörnet visas informationen för de aktuella urvalet fastigheter som grafer och nyckeltal. Möjligheten finns att antingen visa grafen som ett cirkeldiagram eller som ett stapeldiagram genom att klicka på de två ikonerna i den högra övre delen av varje graf. Filterfunktionen kan även användas direkt på nyckeltalssidan.

 

Nyckeltal 1

 

Förfallostrukturen visar hur stort hyresvärde av kontrakten som förfaller de fem kommande åren. Den första stapeln visar det totala hyresvärdet för dagen datum. De övriga staplarna visar hyresvärdet den 31 december för respektive år. Genom att klicka på en av staplarna högra grafen kan användare sen hyresvärdet på de fem största kontrakten som förfaller under det aktuella året. Användaren  kan även se vilken månad de förfaller under året samt värde på kontraktet.

 

Nyckeltal 2 Forfallostruktur

Karta

Genom att klicka på vyn ’Karta kan användaren se det aktuella urvalet  på en karta. Genom att klicka på en av de blå cirkelikonen fås ytterligare information om den specifika fastigheten. Även här är filterfunktionen möjlig att använda.

 

Fastighet4 

Lista

Genom att klicka på vyn ’Lista’ visas de aktuella urvalet av fastigheter i en lista. Listan går att exportera till MS Excel.

 

Fastighet5

Fastighetsinformationssidan

Vill användaren få ytterligare information om en fastighet i urvalet går det att klicka sig vidare till ’Fastighetsinformation’ som visar alla information tillhörande en specifik fastighet. Den övre rutan visar de vanligaste nyckeltalen för fastigheten. Under fastighetsbeskrivning och foton har användaren själv möjlighet att lägga in information. 

 

Fastighet 6A

 

Längre ner på sidan finns grafer för area per lokalslag, hyresvärde per lokalslag uppdelat på uthyrt och vakantsamt förfallostruktur. Längst ner listasalla hyresavtal för fastigheten.

 

Fastighet 6B